Home » Begeleiding bij kwaliteit » Uitvoeren (interne) audits

Uitvoeren (interne) audits

Een interne audit vormt de voorbereiding op de externe audit. Daarin wordt vastgesteld of het kwaliteitsmanagementsysteem doelmatig en doeltreffend is en of de daarin vastgelegde afspraken zijn nagekomen. Tevens wordt nagegaan in hoeverre er volgens de beschreven afspraken is gewerkt. Ook wordt beoordeeld of aan alle eisen van het certificatieschema wordt voldaan, alsmede aan de eisen die de organisatie zelf stelt. Een interne toetsing geeft bovendien informatie over de mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit. Een audit bestaat uit vijf fasen: planning, voorbereiding, uitvoering, rapportage en een follow-up. Er zijn twee mogelijkheden om u voor te breiden op uw externe audit.